Solat Jenazah Almarhum Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah di Makam Diraja Pekan semalam. Al-Fatihah!